Pdn_Logo

Department of Philosophy & Psychology

University of Peradeniya, Sri Lanka

World Philosophy Day-2016

The World Philosophy Day celebration will be held at the Faculty of Arts University of Peradeniya on 17th November 2016. This event is organized by Department of Philosophy & Psychology with the Philosophy Society.